Voorwaarden

Voorwaarden webwinkel Regiment Limburgse Jagers (WebwinkelRLJ)

Beste potentiële koper, 

De webwinkel Regiment Limburgse Jagers (Webwinkel RLJ) wordt beheerd door de Regimentsvereniging Limburgse Jagers (RLJ). Wij zijn geen commerciële ondernemer maar webwinkel die een rol wil spelen in het gehele proces van het vinden, binden en boeien van onze veteranen en onze post-actieven. Door Regimentsgereleaeerde artikelen beschikbaar stellen, proberen we in de behoefte te voorzien, om zich artikelen zoals een Regimentsspeld, cap, een gedenkboek ed. te verschaffen. De webwinkel heeft geen winstoogmerk en dus btw-vrij. Opbrengsten die overblijven komen ten goede aan de RLJ om die verder in te zetten voor onze doelen. Onze voorwaarden (regeltjes) moeten we helaas maken om misverstanden tussen kopers en ons te voorkomen en te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Desondanks hopen we dat je bij ons in de winkel leuke artikelen tegenkomt. We wensen je veel koopplezier!

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Het aanbod
Artikel 4 - De overeenkomst
Artikel 5 - Herroepingsrecht
Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 8 - De prijs
Artikel 9 - Conformiteit en garantie
Artikel 10 - Levering en uitvoering
Artikel 11 - Betaling
Artikel 12 - Klachtenregeling
Artikel 13 - Geschillen
Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 15 - Definities

Artikel 1 - Identiteit van de WebwinkelRLJ

Regimentsvereniging Limburgse Jagers (RLJ);
P/a Sectie 1, 42 Bataljon Limburgse Jagers
Generaal-majoor De Ruyter van Stevenckkazerne
Eindhovensedijk 42
5688 GN Oirschot
E-mailadres: info@limburgsejagers.nl
KvK-nummer: 41078137

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de WebwinkelRLJ en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen de WebwinkelRLJ en de koper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de voorwaarden bij de WebwinkelRLJ zijn in te zien en zij op verzoek van de potentiële koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze voorwaarden langs de elektronische weg aan de potentiële koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de potentiële koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de voorwaarden langs de elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de potentiële koper langs de elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van dit artikel van toepassing en kan de potentiële koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de WebwinkelRLJ gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen staan vermeld bij elk aanbod;
  • de eventuele kosten van verzending staan vermeld op de betaalpagina;
  • door het accepteren van de voorwaarden en het voldoen van de betaling komt de overeenkomst tot stand;
  • tenzij anders vermeld, is het herroepingsrecht van toepassing op elk aanbod;
  • betaling geschied via iDeal-betaling op de betaalpagina, terwijl de aflevering en daarmee de uitvoering de overeenkomst, zo spoedig mogelijk na de betaling geschied;
  • de overeenkomst is na de totstandkoming automatisch gearchiveerd en is zo gewenst door de koper te raadplegen na contact opname met de webwinkel;
  • de potentiële koper dient zelf voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens te controleren en indien gewenst te herstellen;

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de webwinkel onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de WebwinkelRLJ is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de WebwinkelRLJ passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de potentiële koper elektronisch kan betalen, zal de webwinkel daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De WebwinkelRLJ kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de potentiële koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de WebwinkelRLJ op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De WebwinkelRLJ zal bij het product of dienst aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de webwinkel waar de koper met klachten terecht kan (zie artikel 12 en 13);
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht (zie artikel 5,6 en 7);
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper of een vooraf door de koper aangewezen en aan de WebwinkelRLJ bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de koper het product wenst te behouden. Indien de koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de koper het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de webwinkel retourneren, conform de door de webwinkel verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is de koper verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de WebwinkelRLJ. Het kenbaar maken dient de koper te doen middels het modelformulier. Nadat de koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de koper het product binnen 14 dagen retour te sturen. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de koper na afloop van de in lid 2 en 3 van dit artikel genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de WebwinkelRLJ heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de WebwinkelRLJ dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de WebwinkelRLJ of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via een bankoverschrijving op het door de koper aangeven banknummer op het formulier voor herroeping.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de koper zelf is de koper aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De koper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de WebwinkelRLJ niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De WebwinkelRLJ kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de WebwinkelRLJ dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door de WebwinkelRLJ tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken;
  • voor hygiënische producten waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 8 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de webwinkel producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief verzendkosten.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de WebwinkelRLJ niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

 1. De WebwinkelRLJ staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de WebwinkelRLJ er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de WebwinkelRLJ, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover de webwinkel kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de WebwinkelRLJ schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de WebwinkelRLJ komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De WebwinkelRLJ is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • De koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 10 - Levering en uitvoering

 1. De WebwinkelRLJ zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij koper akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De koper heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de WebwinkelRLJ het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de WebwinkelRLJ zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de WebwinkelRLJ.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de WebwinkelRLJ tot het moment van bezorging bij de koper of een vooraf aangewezen en aan de webwinkel bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 - Betaling

 1. Voor zover er in overleg is afgeweken van artikel 3, lid 6.5, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 5 lid 1.
 2. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de WebwinkelRLJ te melden.
 3. In geval van wanbetaling door de koper heeft de WebwinkelRLJ behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 - Klachtenregeling

 1. De WebwinkelRLJ beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de WebwinkelRLJ, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de WebwinkelRLJ ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de WebwinkelRLJ binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil waar het Nederlands recht op van toepassing is.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de WebwinkelRLJ niet op, tenzij de WebwinkelRLJ schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de WebwinkelRLJ, zal de WebwinkelRLJ naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 13 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 15 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de (potentiële) koper of de WebwinkelRLJ in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Formulier: het formulier voor herroeping die de WebwinkelRLJ ter beschikking stelt die een koper kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. WebwinkelRLJ: Werknaam van de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan potentiële kopers aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de WebwinkelRLJ georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en WebwinkelRLJ gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Voorwaarden: de onderhavige Voorwaarden van de WebwinkelRLJ.

Download hier het retourneringsformulier