Klachten en Vragen

KLACHTEN EN VRAGEN

Artikel 12 - Klachtenregeling

1. De WebwinkelRLJ beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de WebwinkelRLJ, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de WebwinkelRLJ ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen ge-rekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de WebwinkelRLJ binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil waar het Nederlands recht op van toepassing is.

5. Een klacht schort de verplichtingen van de WebwinkelRLJ niet op, tenzij de Webwinkel-RLJ schriftelijk anders aangeeft.

6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de WebwinkelRLJ, zal de Webwinkel-RLJ naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 13 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze voorwaar-den betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 15 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de (potentiele) koper of de WebwinkelRLJ in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Formulier: het formulier voor herroeping die de WebwinkelRLJ ter beschikking stelt die een koper kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

8. WebwinkelRLJ: Werknaam van de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan potentiële kopers aanbiedt;

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de WebwinkelRLJ georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en WebwinkelRLJ gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

11. Voorwaarden: de onderhavige Voorwaarden van de WebwinkelRLJ.

Formulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan

Stichting Regiment Limburgse Jagers

P/a Sectie 1, 42 Bataljon Limburgse Jagers

T.a.v Webwinkel SRLJ

Generaal-majoor De Ruyter van Stevenckkazerne

Eindhovensedijk 42

5688 GN Oirschot

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de ver-koop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

— Besteld op (DD-MM-YYYY): — Bestelnummer:

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en):

— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum (DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.